Vad vill Aurora?

Vad är det Aurora kräver och vad vill vi att domstolen fastslår?

Auroras yrkanden kan läsas i avsnitt "1. Yrkanden" i stämningsansökan, s. 5-8. Nedan finns en sammanfattning av dem i mindre juridiska termer. Läs mer om den vetenskapliga grunden för dessa yrkanden på auroramalet.se/forskning

Vi menar att staten, med stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, måste göra sin rättvisa andel av det globala arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer. Detta ska ska ske genom både minskade av utsläpp av växthusgaser och ökat upptag av växthusgaser från atmosfären.  Det ska ske på följande sätt:

  • Staten ska, i linje med bästa tillgängliga vetenskap, utreda hur stor deras rättvisa andel av det globala klimatarbetet är. Det vill säga, hur stora utsläppsminskningar av fossila territoriella utsläpp måste Sverige genomföra för att göra sin rättvisa andel av det globala arbetet. 
  • Staten ska, i linje med bästa tillgängliga vetenskap, utreda hur stora utsläppsminskningar som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara i Sverige. Detta ska utredas för territoriella fossila utsläpp, men även för konsumtionsbaserade utsläpp, för svenska juridiska personers utsläpp utomlands och för utsläpp inom LULUCF-sektorn, exempelvis från förbränning av biobränslen. De ska även utreda hur stor ökning av växthusgasupptag som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
  • Staten ska genomföra resultaten från ovan nämnda utredningar i linje med sin rättvisa andel och beräkningar om teknisk och ekonomisk genomförbarhet. 
  • Staten ska, fram tills att den utrett sin rättvisa andel, genomföra utsläppsminskningar i linje med den beräkning av Sveriges rättvisa andel som Aurora presenterar. Det innebär utsläppsminskningar på åtminstone 6,5-9,4 miljoner ton per år fram till 2030, med start 2019. Så långt som är möjligt ska dessa utsläppsminskningar ske inom Sverige, resten får ske genom finansiering av utsläppsminskningar utomlands.
  • Staten ska, fram tills att den utrett hur stora utsläppsminskningar som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, genomföra så stora utsläppsminskningar av territoriella fossila utsläpp som möjligt. En absolut lägstanivå för detta innebär 2,2-3,1 miljoner ton per år fram till 2030, med start 2019.
  • Staten ska, utöver ovan nämnda minskningar, minska sina utsläpp med lika mycket som det övertramp som skett sedan 2019. Sedan 2019 har Sveriges utsläpp varit större än deras rättvisa andel tillåter, och detta övertramp måste kompenseras med lägre utsläpp under kommande år.
  • Staten ska säkerställa att utsläppsminskningar inom en kategori inte åstadkoms genom utsläppsökningar i en annan kategori, exempelvis genom ökad förbränning av biobränslen eller genom förflyttad produktion utomlands. Det krävs riktiga utsläppsminskningar, inte att utsläppen flyttas mellan olika kategorier.
  • Staten får inte öka sina utsläpp igen efter 2030.

Ovan är en sammanfattning, vilket innebär att viktiga nyanser går förlorade. Läs yrkandena i stämningsansökan (finns under auroramalet.se/juridik) för en mer rättvisande bild.